Swe 

Simulering


Simulering används för att återskapa produktions- och logistikprocesser i en datormodell. Syftet med simulering är att besvara frågeställningar avseende kapacitet, leveransförmåga och produktivitet. Vilken produktionskapacitet har vi? Vilka lagernivåer krävs för vår servicegrad? Vilken bemanning krävs för framtida volymer? Vilken planeringsstrategi ger bäst resultat?

Aktuella frågeställningar besvaras genom att testa olika lösningar, analysera och jämföra resultat samt dra slutsatser om hur den verkliga anläggningen påverkas.

Genom att göra simuleringar i en datormodell sparas både tid och pengar eftersom kostsamma tester inte behöver genomföras i verkligheten. I AutoMod skapas en virtuell verklighet i tre dimensioner vilket gör det lätt att förstå simuleringsmodellen samt att använda den för att kommunicera nya idéer.

Produktion Logistik Lager

För att undvika stora kostnader och onödiga förskjutningar i ett projekts tidsplan kan simulering användas i ett tidigt skede för att bestämma och visualisera ett systems layout, kartlägga resursbehov, studera produktionsmixers inverkan samt för att verifiera anläggningens kapacitet. Med simulering får ni bl.a. svar på följande frågor:
  • Vilken produktionskapacitet och vilken genomloppstid kan vi förvänta oss?
  • Vilka driftskostnader får anläggningen vid olika volymer?
  • Hur känsligt är systemet om tillgänglighet och produktmix förändras?
Simulering är ett utmärkt verktyg för att minska osäkerheter i beslutsprocessen. Väl underbyggda beslut är ofta kloka beslut. Kloka beslut leder till ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad risk. Med simulering blir det enklare att analysera dynamiken i en produktionsmiljö samt få en bättre förståelse för hur olika delar påverkar varandra.